ALGEMENE VOORWAARDEN LEFT LANE BV 

Left Lane BV is ingeschreven in de kruispuntbank met als ondernemingsnummer BE 0819.377.608.

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

a) Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Left Lane gesloten overeenkomsten. 

b) Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

c) Left Lane is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Left Lane een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Left Lane eerst nadat deze schriftelijk door Left Lane zijn bevestigd. 

d) Op het moment dat de opdrachtgever de orderbevestiging terugstuurt en deze accepteert op basis van de offerte gaat hij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Left Lane gesloten overeenkomsten. 

2. Aanvang van de overeenkomst

a) Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Left Lane, en indien geen vooruitbetaling overeengekomen is.

b) Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door Left Lane aan de opdrachtgever gevraagd worden, indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag. Deze vooruitbetaling zal op de offerte vermeld worden.

3. Uitvoering 

a) Left Lane zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Left Lane zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

b) De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Left Lane mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

c) Een door Left Lane opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Left Lane in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen. 

d) Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Left Lane, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Left Lane  zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen, tenzij anders overeengekomen. 

e) Na schriftelijke goedkeuring van een proef door opdrachtgever is Left Lane niet meer verantwoordelijk voor drukfouten, spellingsfouten en andere wijzigingen buiten de invloed van Left Lane met als verwijzing de laatst gestuurde proef (geldt voor zowel een digitale proef als bv een .jpg of .pdf bestand zijn alsmede voor een papieren print als proef.) 

f) Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Left Lane te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

4. Gebruik maken van derden 

a) Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Left Lane, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. 

b) Indien Left Lane op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de Left Lane namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

5. Eigendomsrechten 

a) Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Left Lane. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Left Lane daartoe bevoegd. 

b) Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Left Lane te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Left Lane openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

c) Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Left Lane tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Left Lane, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

6. Gebruik en licentie 

a) Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Left Lane, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. 

b) De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Left Lane niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. 

c) Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is. b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 

d) Left Lane heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

7. Honorarium en extra kosten 

a) Naast het overeengekomen honorarium komen ook extra kosten, die Left Lane voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking als deze betrekking hebben op noodzakelijke continuïteit van de opdracht. 

b) Indien Left Lane door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Left Lane gehanteerde honorariumtarieven. 

8. Betaling 

a) Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Left Lane nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de Left Lane gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. 

b) Left Lane heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht als deze een looptijd over meerdere maanden heeft. 

c) De opdrachtgever verricht de aan Left Lane verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Left Lane heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. 

9.   Opzegging en ontbinding 

a) Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 

b) Indien de overeenkomst door Left Lane wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Left Lane redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

c) De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste de kosten omvatten voortvloeiend uit de door Left Lane op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 25% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

d) Zowel Left Lane als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn. 

10. Garantiebepalingen

a) Left Lane garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

b) De opdrachtgever vrijwaart Left Lane of door Left Lane bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht en van intellectueel eigendom van het ontwerp. 

11. Aansprakelijkheid 

a) Left Lane is niet aansprakelijk voor: 

  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.d zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 
  5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 

b) Left Lane is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Left Lane aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Left Lane voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

c) Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

12. Overige bepalingen 

a) Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Left Lane gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 

b) Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

c) Left Lane bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.leftlane.be, minstens binnen 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

d) Op de overeenkomst tussen Left Lane en opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Left Lane en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Left Lane is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Left Lane.